آنچه در انتظار شماست

  • هنر
  • فلسفه
  • نمونه پروژه ها
  • ARTS
  • PHILOSOPHY

تماس با من

+(98)9119987397

info@artsopher.com

iran or Wherever you are in the world.

در رودخانه ای که فلسفه در آن جاریست، تنها انسان هایی می توانند شنا کنند که طالب صید معنای زندگی هستند.(م.منوچهر) 

یک خط برایم بنویس