آب منشاء زندگیست. زندگی همه‌چیز است. جایی که تمام مفاهیم شکل می‌گیرند. مفهوم خیر و شر نیز چنین است. اگر زندگی نباشد خیر و شر نیزدر آن نخواهد بود. پس خیر و شر نیز برای ادامه حیات خود و پایان این کابوسِ خشکسالی متحد می شوند. گاه مناسکی اجرا می کنند، گاه به جستجوی آب می پردازند، گاه نا امید می شوند و گاه به هم دلداری می دهند.

 

Water is the source of life. Life is everything. Where all the concepts are formed. That is also the notion of good and evil. If there is no life, then good and evil will not be there. So good and evil are united to continue their lives and end this dread nightmare Sometimes they perform rituals, sometimes they look for water, sometimes frustrate and sometimes they are sympathetic